Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
SHOF

 

 § 1

 

Postanowienia ogólne i definicje

Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania ze sklepu internetowego pod adresem www.shof.com.pl. zwanego dalej “Sklepem”.
Sklep prowadzony jest przez Barbarę Pietrzyk z siedzibą w Stefana Okrzei, nr 32, lok. 3, 42-600 Tarnowskie Góry NIP 6452527105 REGON 388288575 zwana dalej “Administratorem”.
Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Kupujący wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
Wszelkie prawa do Sklepu internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie internetowej Sklepu należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
Definicje :

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Sprzedawca – Barbara Pietrzyk z siedzibą w Stefana Okrzei, nr 32, lok. 3, 42-600 Tarnowskie Góry NIP 6452527105 REGON 388288575
Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.shof.com.pl
Umowa Sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
Produkt Szyty na zamówienie – Produkty których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Rzecz uszyta zgodnie z rozmiarami podanymi przy zamówienia , kolorami, dodatkami.
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 2
Wymogi techniczne:

Do korzystania ze strony zakupowej www.shof.com.pl konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego: dostęp do Internetu, standardowy system operacyjny, standardowa przeglądarka internetowa.

§ 3
Zamówienie i płatność:

Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie.
Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje: dokładny opisu danego produktu i jego cech; łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami, a także opłatą za transport, dostarczenie lub usługi pocztowe oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia z wybraną opcją dostawy dotyczące sposobu i terminu zapłaty, dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę.
Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu.
Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta i jego opłaceniu.
Płatności można dokonać poprzez szybkie płatności imoje, paypal, przelewem tradycyjnym.
Umowę uznaje się za zawartą z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia w przypadku wyboru płatności za pobraniem bądź z chwilą dokonania wpłaty przez Klienta, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
Zamówiony towar jest wysłany maksymalnie do 14 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na konto.
Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem: Paczkomatu, InPost Kurier, Poczta Polska, Kurier DPD.
Koszt przesyłek zagranicznych zależne są od kraju dostawy.

§ 4
Reklamacje

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.
Sklep zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy pozbawionych ukrytych wad. Wszelkie skazy, zabrudzenia, rysy jakie mogą pojawić się na towarze są wynikiem nadania skórze drugiego życia i nieodzownym elementem marki shop . Produkty szyte są ze skóry z odpadów produkcyjnych powstałych m.in. przy szyciu tapicerki samochodowej i meblowej.
Pisemna reklamacja może zostać złożona przez Klienta na adres:

Estońska 4A/8 42-600 Tarnowskie Góry

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
a)informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji,
b) w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady,
c) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży,
d) danych kontaktowych składającego reklamację.
Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sklep nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione
Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres:
a) wysyłka paczkomat – TGO11M, e-mail: biuro@shof.pl, tel: 510 959 308

§ 5
Odstąpienie od umowy

Konsument może w terminie 14 dni licząc od otrzymania Produktu odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny za wyjątkiem produktów określonych w pkt. 11 oraz Produktów „szytych na zamówienie” tj. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
Skutki odstąpienia od Umowy:
W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w tym odzież szyta na wymiar.

§ 6
Niezgodność Produktu z umową

1. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać od Sprzedawcy

naprawy Produktu
wymiany Produktu
2. Ponadto jeżeli towar jest niezgodny z umową, może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, wyłącznie gdy Sprzedający

odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową;
nie doprowadził towaru do zgodności z umową;
próbował doprowadzić towar do zgodności z umową, lecz brak zgodności występuje nadal;
oraz w sytuacjach, gdy brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy; z oświadczenia odpowiednio Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
3. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.

4. Odpowiednio zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 z późn. zm.) Sprzedając może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy lub odpowiednio Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli zarówno naprawa, jak i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów Sprzedający może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

5. Sprzedający odpowiada z tytułu niezgodności towaru z umową (rękojmi) w przypadku ujawnienia niezgodności przed upływem dwóch lat od dostarczenia tego towaru Klientom.

6 Sprzedający zastrzegają iż powyższe uprawnienia przysługują Klientowi jedynie w zakresie nabycia (1) towaru konsumpcyjnego przez konsumenta tj. nabycia przez osobę fizyczną towaru w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą oraz (2) osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (w formie jednoosobowej działalności gospodarczej), która zawiera z innym przedsiębiorcą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego.

7. Sprzedawca obowiązany jest zwrócić Klientowi koszty, poniesione w związku z wykonywaniem uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową, w tym w szczególności koszty dostarczenia towaru, koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ekspertyz, a w odniesieniu do towarów zamontowanych także koszty demontażu, oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.

 

§7 Opinie o produktach

Opinie dotyczące Produktów publikowane przez Sprzedawcę są przez niego weryfikowane.
Weryfikacja następuje poprzez porównanie danych osobowych lub szczegółów współpracy z danymi i informacjami posiadanymi przez Sprzedawcę w zakresie Klientów kupujących, zamawiających dotychczas jak również poprzez bezpośredni kontakt z ww. osobą z podziękowaniem za opinię lub poprzez przesłanie do Klientów dedykowanego linku do pozostawienia opinii lub poprzez uzyskanie opinii w ramach bezpośredniej komunikacji z Klientem.
Publikowane opinie mają na celu przedstawienie korzyści związanych z korzystaniem z Produktów które to korzyści zostały dostrzeżone przez dotychczasowych Klientów.
Sprzedawca nie korzysta z opinii sponsorowanych lub barterowych.

§ 8
Postanowienia końcowe

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023r.
Każda zmiana regulaminu wymaga formy pisemnej.